Obchodní podmínky pro nákup služeb:

Objednávka je návrhem kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

Platba kurzů, seminářů a přednášek probíhá:

  1. Převodem z účtu. Platební informace klient obdrží emailem na základě jeho internetové přihlášky.
  2. V hotovosti při zahájení kurzu (pouze v případě, že se jedná o přihlášení na kurz těsně před zahájením kurzu-např.2 dny před zahájením)

Skutečnost, zda bude poplatek za kurz zatížen aktuální sazbou DPH, je uvedeno u přihlášky ke každému jednotlivému kurzu, která je učiněna prostřednictvím webového rozhraní.

Splatnost kurzovného

Standardní splatnost kurzovného je 14 dní od vyplnění webové nebo písemné přihlášky bez ohledu na datum zahájení kurzu. Pokud nedojde v této lhůtě k zaevidování platby kurzovného, přihláška se
přesouvá do evidence zájemců o kurz. Přednost v účasti na kurzu dostanou zájemci, kteří zaplatili ve stanovené lhůtě.

Pozdější splatnost je věcí individuální oboustranné písemné dohody.

V případě, že je přihláška na kurz provedena méně než 14 dní před kurzem, je splatnost kurzovného kratší než 14 dní.

Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

Elektronická přihláška na akci (kurz, seminář, přednášku) je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění (a to i tehdy, nezaplatí-li klient vystavenou fakturu).

Storno podmínky při stornu akce (kurzu, semináře, přednášky) ze strany klienta

  1. Storno do 14 dnů před zahájením akce – administrativní storno poplatek 1.500 Kč vč. DPH (60 Euro).
  2. Storno 13-3 dní před zahájením akce 3.000 Kč (120 Euro) z ceny kurzu a 1.500 Kč (60 Euro) z ceny semináře vč. DPH.
  3. Storno 3- v den zahájení akce 6.000 Kč (240 Euro) z ceny kurzu a 3.000 Kč (120 Euro) z ceny semináře vč. DPH.

V případě, že klient neučiní storno vůbec a na akci, na kterou byl závazně přihlášen, se nedostaví, platí pro storno podmínky ujednání dle bodu 3.

V případě souhlasu klienta je možné celou zaplacenou částku převést na pozdější termín dané akce nebo akci jinou (bez sankcí-v plné výši). Tento převod je možné uskutečnit pouze jednou. Pokud se
však klient na smluvený náhradní termín neodstaví nebo jej opět zruší, platí storno podmínky ujednání dle bodu 3, což slovy znamená storno v plné výši ceny za danou akci.

Klient taktéž může za sebe pověřit jinou osobu k účasti na akci v daném termínu, či v náhradním termínu akce.

Storno akce je platná výhradně písemnou formou – emailem z emailové adresy totožné s emailovou adresou uvedenou v elektronické přihlášce a vychází se z data odeslání storna klientem. Účinnost storna nastává až po potvrzení storna ze strany provozovatele, učiněné stejnou formou jako bylo učiněno storno ze strany klienta.

Zákazník má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (závazné objednávky akce-kurzu, semináře, přednášky), a to do 14 dnů od provedení závazné objednávky akce (kurzu, semináře, přednášky).   Odstoupení od smlouvy je platné výhradně písemnou formou – dopisem (na adresu sídla firmy) nebo emailem (na adresu: info@dornovametoda-zvirata.cz) a vychází se z data doručení tohoto odstoupení zpět prodejci-provozovateli.

Pokud dojde ke zrušení kurzu pořadatelem, kurzovné se vrací v plné výši nebo se po domluvě převádí na jiný termín.
V případě, že kurz bude zrušen z důvodu objektivní povahy (např. státem vyhlášená opatření z důvodu ochrany zdraví), převádí se částka na jiný termín, ve kterém bude možné kurz uskutečnit. Další postup je podle výše uvedených storno podmínek.