ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

„Manuální terapeut je povolání 21. století.“ ~ Robert Schleip

Vaše stále rostoucí požadavky na vzdělávání v oboru zvířecích terapií jsou pro nás větrem v zádech. Proto jsme pro vás vytvořili nabídku odborných vzdělávacích programů.

JAKOU MŮŽETE ZÍSKAT ODBORNOST V INSTITUTU ZDRAVÍ ZVÍŘAT?

Vzdělávací programy jsou sestaveny z jednotlivých kurzů (modulů). V každém modulu získáte informace, které ve svém celku poskládají mozaiku znalostí a dovedností k účinné péči o zdraví zvířat.

 • MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA (časová dotace 250 hodin)
  Dornova metoda, Osteodynamika I-IV, Aplikovaná neurologie, Aplikovaná psychologie

Systém návazných kurzů (modulů) se specializací na rozvoj manuálních a senzuálních dovedností k provádění fasciální terapie a geriatrické i paliativní péče. Tento program ocení zejména odborníci, kteří chtějí obohatit a rozšířit svou dosavadní praxi.

Po absolvování všech kurzů tvořících ucelený vzdělávací program získáte certifikát a možnost používat status CERTIFIKOVANÝ MANUÁLNÍ TERAPEUT ZVÍŘAT ( Cert.AMTh Certified Animal Manual Therapist) v oboru MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TECHNIKY PRO ZVÍŘATA (více informací ZDE).

 • REHABILITAČNÍ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO MALÁ ZVÍŘATA (časová dotace 342 hodin)
  Dornova metoda pro psy, Osteodynamika I-IV, Rekondiční cvičení a poradenství, Aplikovaná psychologie, Aplikovaná neurologie, První pomoc pro psy, Fyzioterapie pro malá zvířata

Systém návazných kurzů (modulů) k získání znalostí a dovedností k provádění rehabilitace a fyzioterapie, rekondiční a regenerační péče, geriatrické a paliativní péče, péče o sportující psy a preventivní péče. Po absolvování všech kurzů, tvořících ucelený vzdělávací program a složení závěrečné zkoušky získáte certifikát a možnost používat status CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ A REKONDIČNÍ TERAPEUT ZVÍŘAT (CARRTh Certified Animal Rehabilitation and Reconditioning Therapist).

Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá potřebné kompetence ke složení státem uznané zkoušky a získání profesní kvalifikace v oboru fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat.

Institut zdraví zvířat s.r.o. je Autorizovanou osobou umožňující realizaci a absolvování státem uznané zkoušky k získání profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R.

 • REHABILITAČNÍ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO KONĚ (časová dotace 234 hodin)
  Dornova metoda pro koně, Osteodynamika I, Fasciální terapie pro koně, První pomoc pro koně, Aplikovaná ortopedie, Aplikovaná psychologie

Systém návazných kurzů (modulů) k získání znalostí a dovedností k provádění rekondiční a regenerační péče, preventivní péče, péče o sportující koně a provádění geriatrické i paliativní péče. Po absolvování všech kurzů tvořících ucelený vzdělávací program a složení závěrečné zkoušky získáte certifikát a možnost používat status CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ A REKONDIČNÍ TERAPEUT KONÍ (CERRTh Certified Equine Rehabilitation and Reconditioning Therapist).

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Institut zdraví zvířat s.r.o. je Autorizovanou osobou umožňující realizaci a absolvování státem uznané zkoušky k získání Profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R (více informací ZDE)

„Profesní kvalifikace (PK) je definována jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“.

Národní soustava kvalifikací je definována zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále zákon). Zákon nabyl účinnosti 1. 8. 2007 a jeho hlavním cílem je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti, dovednosti a kompetence bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj.). Není zde podstatná vzdělávací cesta, ale osvojení požadovaných kompetencí“ Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikace (2019)

S úctou k vašemu dosaženému vzdělání, dosavadním zkušenostem a dovednostem, a také z podstaty zákona o profesní kvalifikaci vás nebudeme nutit absolvovat žádný náš vzdělávací program.

Ale můžeme vám nabídnout k získání kompetencí kvalitní odborné kurzy k provádění účinné fyzioterapie a rehabilitace a rozšíření a doplnění chybějících znalostí a dovedností.

JAKÁ JE ČASOVÁ OSA A SLED ODBORNÝCH KURZŮ?

 • Nabízíme jedinečnou možnost stanovení vlastního tempa k absolvování vzdělávacího programu.
 • Sami si zvolíte termíny podle vypsaných kurzů a také individuální praxi.
 • Každý kurz se platí zvlášť, takže vás nezatíží velká finanční částka placená předem.
 • Nemusíte absolvovat všechny kurzy najednou. Rozhodnut se pokračovat dál a absolvovat i další kurzy můžete kdykoli.
 • Po absolvování každého kurzu získáte certifikát.
 • Každý absolvovaný kurz si můžete zapsat do Profesní knížky.

CO VÁM PŘINESE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?

 • Získáte ověřené a účinné dovednosti pro skutečný život.
 • Získáte odborné kompetence pro výkon praxe v oblasti fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat.
 • Naučíte se mimořádné manuální fasciální techniky k provádění preventivní, rekondiční a regenerační péče o zdraví malých zvířat a koní.
 • Stanete se uznávaným poradcem v oboru péče o zdraví zvířat.
 • Udržíte si, doplníte a rozvinete původní profesní kvalifikaci dalším odborným vzděláváním.
 • Získáte schopnost pružně reagovat na požadavky trhu služeb v oboru péče o zvířata. Nabídka těchto služeb umožní majitelům zvířat svobodnou volbu ve výběru terapií, ve způsobu zacházení se zvířetem při ošetření a ve stylu péče o jejich zvíře. Získáte osvědčení (certifikát) o úspěšném absolvování jak jednotlivých kurzů, tak i odborného vzdělávacího programu.
 • CHTETE BÝT VE SVÉ PRAXI JEDINEČNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ?

Naučíme vás mnoho důležitého. A k tomu vám ještě předáme hlavní myšlenku Institutu:

„Profesionálního terapeuta z vás neudělá množství používaných technik, ale lidský a citlivý přístup k lidem i zvířatům a respekt k přírodním zákonům.“