Časový plán vzdělávacího programu

Dornova metoda pro psy (kurz): 20 h+ 20 h povinná asistence + 5 hodin supervize

Dornova metoda pro psy (pracovní seminář): 10 h

Osteodynamika I-IV:
OD I: 23 h+ 20 h povinná asistence
OD II: 20 h+ 20 h povinná asistence
OD III: 23 h+ 20 h povinná asistence
OD IV: 23 h+ 20 h povinná asistence

Rekondiční cvičení a poradenství I-III: 24 h

Aplikovaná psychologie: 18 h

Aplikovaná neurologie: 18 h

První pomoc pro psy: 8 h

Lokomoce psů a protetika: 8 h

Fyzioterapie pro malá zvířata:42 h

Časová dotace celého vzdělávacího programu REHABILITAČNÍ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO MALÁ ZVÍŘATA je 342 hodin.

Systém návazných kurzů (modulů) k získání znalostí a dovedností k provádění rehabilitace, fyzioterapie, rekondičnía regenerační péče, geriatrické a paliativní péče, péče o sportující psy a preventivní péče.

Po absolvování všech kurzů, tvořících ucelený vzdělávací program a složení závěrečné zkoušky získáte certifikát a možnost používat status CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ A REKONDIČNÍ TERAPEUT ZVÍŘAT (CARRTh   Certified Animal Rehabilitation and Reconditioning Therapist).

Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá potřebné kompetence ke složení státem uznané zkoušky a získání profesní kvalifikace v oboru fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat.

Institut zdraví zvířat s.r.o. je Autorizovanou osobou umožňující realizaci a absolvování státem uznané zkoušky k získání profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R.