Institut zdraví zvířat s.r.o. je Autorizovanou osobou umožňující realizaci a absolvování státem uznané zkoušky k získání profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R

Co znamená PROFESNÍ KVALIFIKACE a co je jejím cílem?

„Profesní kvalifikace (PK) je definována jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Znamená to, že tyto soubory činností jsou většinou užší než povolání a podstatné pro ně je, že ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění. Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační a hodnotící standard.

Národní soustava kvalifikací je definována zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále zákon). Zákon nabyl účinnosti 1. 8. 2007 a jeho hlavním cílem je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti, dovednosti a kompetence bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj.).

Není zde podstatná vzdělávací cesta, ale pouze to, zdali uchazeč disponuje požadovanými kompetencemi.

Zákon ustanovuje Národní soustavu kvalifikací a definuje, co je jejím obsahem, jak a kým jsou kvalifikace popisovány a schvalovány, podle jakých pravidel probíhá ověřování a uznávání kvalifikací. Také stanovuje způsoby, jak lze prostřednictvím těchto kvalifikací dospět ke stupni vzdělání ve smyslu školského zákona. (Zákon byl upraven novelou č. 53/2012 Sb.)

Zdroj: Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikace (2019)
Více informací najdete zde https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-23

Kde získat kompetence ke zkouškám k získání profesní kvalifikace?

Každý vzdělávací subjekt má určité zaměření a profiluje se v určité specializaci. My nabízíme program dalšího profesního vzdělávání k získání mimořádných manuálních terapeutických dovedností a kompetencí, souvisejících s fyzioterapií a rehabilitací zvířat.

Kdo se může přihlásit ke zkoušce k získání profesní kvalifikace?

Zkoušky k získání profesní kvalifikace jsou přístupné všem zájemcům. Mají u zájemce prověřit znalostní a dovednostní kompetence uchazečů, které požaduje standard.

Zkoušející není oprávněn požadovat jakýkoliv doklad o získání kompetencí.

Způsob, jakým získáte kompetence je jen na vás. Můžete, ale také nemusíte absolvovat náš ani jakýkoliv jiný program. Můžete čerpat z informací a dovedností získaných na celém světě, z vlastní praxe a také samostudiem.

Po úspěšném složení zkoušky získáte osvědčení o profesní kvalifikaci (208/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších novel.

Více informací najdete zde : https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-208)