V Institutu zdraví zvířat s.r.o. probíhá další vzdělávání. Co to znamená v praxi?

Další vzdělávání je forma vzdělávání dospělých osob po vstupu na trh práce, zpravidla plynule navazuje na formální počáteční vzdělávání. Jedná se tedy o celoživotní proces učení, který dospělého jedince buď posouvá na vzdělanostním žebříčku, nebo mu rozšiřuje povědomí v oboru jeho činnosti či nad rámec jeho dosavadního zájmu. Další vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení postojů, znalostí, schopností, vědomostí, dovedností a kompetencí klíčových pro konkurenceschopnost vzdělávaného nebo pro jeho lepší uplatnění ve společnosti.

Další vzdělávání je považováno za efektivní nástroj, jenž může přispívat ke zlepšení ekonomických, sociálních i environmentálních podmínek v zemi, může účinně přispívat k růstu konkurenceschopnosti i podporovat rozvoj a růstu ekonomické dynamiky a znalostí společnosti. Navazuje na stupně počátečního vzdělávání (ZŠ) a úzký vztah má i s terciárním vzděláváním (SŠ, VŠ). Dalším vzděláváním dospělých se podrobně zabývá andragogika.

Jaký je účel dalšího vzdělávání?

Druhá šance pro lidi, kteří z nějakého důvodu nezískali vzdělání podle svých potřeb nebo v určitém období svého života o toto vzdělání neměli zájem. Odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikací a kompetencí – prohloubení získaných znalostí a
dovedností, pocit seberealizace a následné zkvalitnění sociálního postavení ve společnosti a v neposlední řadě efektivnější postavení na trhu práce. Rozvoj schopností plnit sociální role v rodině, společenském i občanském životě. Rozvoj kulturních a všeobecných znalostí i schopnosti hodnotně trávit volný čas. V mnoha společnostech se doplňuje individuální rozvoj se záměrem spojit jej se sociálním cítěním, solidaritou, sociální soudržností a výchovou k občanství.

Formální a neformální další vzdělávání

Formální další vzdělávání je legislativně ukotveno a probíhá zpravidla ve vzdělávacích institucích s předem daným vzdělávacím programem. Výstupem je nejen širší povědomí v daném oboru, ale také všeobecně uznávaný certifikát o absolvování takového vzdělávání.

Neformální další vzdělávání je celoživotní učení, které nevede k posunu na vzdělanostním žebříčku, ale rozšiřuje a ukotvuje vědomosti v dané oblasti zájmu. Jedná se například o umělecké, sportovní, politické či jiné aktivity. Toto vzdělávání je organizováno různými subjekty, jako jsou neziskové organizace, vzdělávací centra, profesní asociace, spolky, úřady práce apod.

Formy dalšího vzdělávání

Další vzdělávání lze také členit na profesní vzdělávání (rozvíjení znalostí a schopností vyžadovaných pro výkon určitého povolání), občanské vzdělávání (vede k všeobecnému přehledu o dění kolem nás; informální učení) a zájmové vzdělávání (volnočasové aktivity směřující k uspokojení osobních zájmů).

Faktory ovlivňující další vzdělávání

Důležitým faktorem účasti v dalším vzdělávání je dosažený stupeň vzdělání. Vyšší míru účasti obvykle vykazují dospělí lidé s vyšší úrovní dosavadního vzdělání.

Další faktory:

  • ocenění profesní přípravy – možnost vyššího výdělku
  • nabídka vzdělávacích aktivit
  • finanční náklady
  • vývoj na trhu práce
  • sociální zázemí