Manuální terapie je definována jako přístup využívající specifické manuální (ruční) techniky k ošetření pojivových tkání a kloubních spojení v celém těle.

Techniky obsahují masáž, pasivní i aktivní mobilizaci kloubů a pojivových tkání nebo specifické lokalizované doteky k uvolnění napětí pojivových tkání všech tělesných soustav.

Ruce terapeuta jsou v přímém kontaktu s tělem a terapeuti používají k provádění specifických praktických technik pouze ruce. Ruční terapie nepoužívá žádná zařízení ani stroje. 

MANUÁLNÍ TERAPEUT

MANUÁLNÍ TERAPEUT pracuje na základě získaných odborných teoretických znalostí a praktických manuálních dovedností, které se řídí stanovenými metodikami jednotlivých technik. 

Náplň práce manuálního terapeuta zvířat spočívá:

 • v nediagnostickém manuálním ošetření pohybového aparátu zvířete pro jeho psychickou i fyzickou pohodu, 
 • v provádění manuálních technik za účelem preventivní péče, orientované na kvalitu života, 
 • k prevenci různých onemocnění u zvířat v důsledku vysoké pracovní a sportovní zátěže, 
 • k péči o zvířata v zájmových chovech, která v důsledku úrazu či onemocnění potřebují vedle lékařské veterinární péče i další odbornou péči podpůrnou, kterou veterinární lékaři zejména z časových důvodů neaplikují a neposkytují,
 • k provádění manuálních technik, které vhodně doplňují geriatrickou a paliativní péči, poskytovanou zvířatům, která jsou přestárlá nebo trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém či terminálním stadiu s cílem zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání zvířete, zachovat jeho důstojnost a poskytnout zároveň podporu jeho majiteli, včetně přípravy na úmrtí zvířete.

KOMPETENCE MANUÁLNÍHO TERAPEUTA

Provádí preventivní, rekondiční a regenerační manuální techniky za účelem udržení či obnovení fyziologické funkce kloubních spojení a pojivových tkání všech orgánových soustav malých i velkých zvířat.

 • má znalosti o anatomii a funkci pohybovém systému (kosti, klouby, chrupavky, vazy, šlachy, svaly, fasciální systém).
 • rozumí principům masáže a mobilizace pojivových tkání. Aplikuje přesně stanovené a konkrétně zaměřené manuální hmaty s použitím stanovené síly na tělo za účelem udržení nebo zlepšení pohyblivosti v kloubech, v kosterních svalech a v pojivových tkáních všech orgánových soustav, ovládá specifické techniky manuální terapie (mobilizace pojivových tkání a mobilizace kloubů).
 • poskytuje majitelům poradenskou službu v péči o zvíře:
  • při vytváření pohybového plánu v běžném životě, při sportu či pracovním vytížení,
  • při manipulaci se zvířetem v běžném životě, při sportu či pracovním vytížení,
  • v preventivních opatřeních pro spokojený život zvířete

Manuální terapeuti jsou kvalifikovaní k provádění manuálních preventivních, regeneračních a rekondičních technik. Jsou vyškoleni v základní anatomii, mechanice kloubů a fyziologii svalů i orgánových soustav. Získané znalosti umožňují používat mentální mapy a vedou k přesnému použití technik manuálního ošetření. Každá technika je specifická pro určitý typ zvířete, zdravotní stav a část orgánového systému. Specifické techniky mají stovky různých pohybů, na které je odborník na manuální terapii vyškolen. Terapeuti musí zvážit volbu kontaktního místa pro vhodnou polohu rukou, míru tlaku na kontaktní místo, stanovit rychlost pohybu rukou a délku prováděného ošetření. Terapeut musí být schopen zvolit některou z různých typů technik manuální terapie a určit, která technika nejlépe vyhovuje potřebám ošetřovaného.

Manuální terapie vyžadují erudovanost a praxi a neustálé tříbení dovedností.

APLIKACE MANUÁLNÍ TERAPIE

Ruční terapie se obvykle aplikuje na muskuloskeletální tkáně těla. Tyto tkáně jsou kosti, svaly a fascie (typy fascie zahrnují šlachy, vazy, aponeurózy a další povrchové a hluboké fasciální membrány). Vzhledem k tomu, že v posledních letech je stále více chápána a přijímána důležitost fasciálního systému, vhodnější termín než „muskuloskeletální“ je neuro-myo-fascio-skeletální.

 Fascie je tenká, pevná a elastická pojivová tkáň, která obepíná většinu struktur v tělech lidí i zvířat, včetně svalů a tyto struktury podporuje a chrání. Funkce této tkáně mohou být omezeny v důsledku stresu, vlivů vnějšího prostředí, mechanických působení (nárazy, úrazy, pády, přetížení), trauma, infekčních agens, nebo nečinností, což často vede k bolesti, svalovému napětí a sníženému průtoku krve. 

Při manuální terapii se mobilizují klouby i pojivové tkáně. Techniky mobilizace pomáhají snižovat bolest, korigovat mechaniku kloubů a umožňují včasný návrat do správných pohybových vzorců a každodenní činnosti. 

Manuální terapie je také nápomocná ke zlepšení zdraví a funkce vnitřních orgánů.

PROVEDENÍ MANUÁLNÍ TERAPIE

Terapeut pomocí hmatu (palpace) ošetřuje všechny klouby v těle podle stanovené metodiky. Při tomto celostním přístupu věnuje zvýšenou pozornost kloubním spojením, které se nepohybují symetricky nebo tkáním v okolí kloubu, vykazujícím nadměrné napětí. 

Během procedury terapeut používá konkrétní umístění rukou a přesně stanovené hmaty, pohyby a tlakovou sílu k regulaci chybné biomechaniky v kloubních spojeních, zvýšení výkonu krevního oběhu, uvolnění zjizvené tkáně, snížení napětí tkání.

 Procedury navozují normální napětí a pohyb v měkkých tkáních a kloubech a přirozené regenerační schopnosti organismu. 

PŘÍNOS MANUÁLNÍ TERAPIE

 • Prevence pro udržení homeostázy (rovnováhy) organismu.
 • Zlepšení, udržení tělesné kondice. 
 • Zvýšení rozsahu pohybu. 
 • Uvolnění napětí v pojivových tkáních.
 • Zlepšení a udržení správné funkce kloubů v celém těle, včetně páteře.
 • Zlepšení funkce všech orgánových soustav.
 • Preventivní předcházení zánětu měkkých tkání (vznikající v důsledku napětí a působení třecích sil).
 • Navození relaxace tkání. 
 • Zlepšení pružnosti, roztažitelnosti, mobility a stability tkání. 
 • Mobilizace adhezí a snižování závažnosti a citlivosti zjizvení mezi fasciálními vrstvami.
 • Zvýšení vzájemného pohybu mezi svaly, orgány a jinými měkkými a pojivovými tkáněmi.
 • Navození psychické pohody 

INDIKACE MANUÁLNÍ TERAPIE

 • preventivní opatření, udržení kvality života
 • regenerace po pracovní nebo sportovní zátěži,
 • omezená pohyblivost kloubů v důsledku pohybového přetížení, chronických problémů, stáří 
 • chybné pohybové vzorce v důsledku chybné biomechaniky i fasciálních restrikcí
 • návrat do kondice(rekondice) 

Manuální terapie je hlavní metodou při snižování pohybových omezení. Účelem manuální terapie je udržet nebo zvýšit pohyb mezi povrchy kloubů a udržet nebo nastolit normální napětí ve tkáních, což klientům umožňuje normální pohyblivost a pružnost kloubů, svalů i všech orgánových soustav. 

MANUÁLNÍ TECHNIKY  

Manuální (ruční)terapie účinně řeší mechanické, biochemické a psychické procesy. Přináší lepší rozsah pohybu v kloubech, zlepšení látkové výměny a psychickou pohodu.

Manuální (ruční) terapie má celostní přístup, není omezena na konkrétní část těla, ale jakýkoli kloub, sval nebo pojivová tkáň mohou být aktivně ošetřeny pomocí technik manuálních terapií. 

Existují různé způsoby manuální terapie a množství technik, které lze použít. V tomto článku jsou uvedeny pouze ty, se kterými má autorka osobní zkušenost a aktivně je v praxi provádí a vyučuje je.

Techniky k ošetření pojivových tkání; 

slouží k uvolnění myo-skeleto-neuro-fasciální sítě (Osteodynamika)

terapie se zaměřuje na svalové a fasciální systémy celého těla. 

• Mobilizace neuro-myo-fascio-skeletální sítě je soubor praktických terapeutických technik, které jsou navrženy tak, aby obnovily mechanický pohyb a zvýšily rozsah pohybu uvolněním napětí ve fasciální síti. (Svalový fasciální systém tvoří vrstvy vláknité tkáně, které obklopují svalová vlákna, svalové snopce i svalová bříška a zároveň je oddělují. Po traumatu nebo zranění se myofasciální síť smrští, což následně omezí pohyb, ale i krevní oběh a lymfatický oběh a nervovou soustavu). Techniky spočívají v přímém tlaku rukou v anatomicky stanovených drahách a cíleně působí v místě omezení.  Terapeut použije různé směry tlaku a pohybu, aby uvolnil fasciální adheze.

Osteodynamika napomáhá odstraňovat imobilitu a bolesti kosterních svalů uvolněním stažených fascií, zlepšuje krevní a lymfatický oběh a stimuluje nervové reflexy ve svalech, uvolňuje fascie orgánových soustav, včetně nervové soustavy. 

Techniky k ošetření kloubní biomechaniky; 

slouží k obnovení rozsahu pohybu a flexibility kloubů celého těla (Dornova metoda)

• Mobilizace kloubů celého těla je praktická technika, obsahující cílené hmaty k provedení pasivní manuální mobilizace kloubních spojení při omezení fyziologických pohybů kloubů. Pomocí specifických pohybů terapeut ručně pohybuje cílovým synoviálním kloubem v jeho přirozeném pohybu. Tyto pohyby protahují a posilují pojivové tkáně v okolí kloubního pouzdra i kloubní pouzdro samotné, normalizují pohyb kostí v kloubech, potlačují bolest, vedou k navození správné funkce kloubu i všech kloubních struktur.  

• Techniky svalové energie (pohybové techniky) se běžně používají k mobilizaci kloubů za jejich současného pohybu. Pasivní polohový postup, který pomáhá snižovat bolest ve svalech, používá nepřímé metody, které jsou považovány za pohodlné pro ošetřovaného.  Aktivní technika se používá k vytvoření přirozeného pohybu v kloubním spojení, což umožňuje rozpoznání dysfunkčního kloubu a nadměrného napětí okolních tkání (pojivové tkáně a myofasciální síť).  Terapeut se při provádění techniky řídí vzniklými omezeními, které vyhodnotí manuálně a používá pohyby k obnovení přirozeného pohybu kloubního spojení. Proces tedy umožňuje, aby konkrétní ošetřovaný kloub zlepšil mobilitu a stabilitu.

Vypracovala Andrea Dunová

Institut zdraví zvířat s.r.o.